Συνάρτηση SYD [VBA]

Επιστρέφει τον μειούμενο αριθμητικό του ρυθμού απόσβεσης.

warning

Αυτή η σταθερά, συνάρτηση ή αντικείμενο ενεργοποιείται με την πρόταση Option VBASupport 1 τοποθετημένη πριν τον κώδικα του εκτελέσιμου προγράμματος σε άρθρωμα.


Σύνταξη:


SYD (Cost as Double, Salvage as Double, Life as Double, Period as Double)

Επιστρεφόμενη τιμή:

Double

Παράμετροι:

Κόστος είναι το αρχικό κόστος περιουσιακού στοιχείου.

ΥπολειμματικήΑξία είναι η αξία περιουσιακού στοιχείου στο τέλος της απόσβεσης.

Ζωή είναι η περίοδος απόσβεσης που καθορίζει τον αριθμό των περιόδων στην απόσβεση του περιουσιακού στοιχείου.

Περίοδος είναι ο αριθμός των περιόδων για τις οποίες θέλετε να υπολογίσετε την απόσβεση.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleSYD
REM Υπολογισμός της ετήσιας απόσβεσης περιουσιακού στοιχείου που κοστίζει $10.000 στην
REM αρχή του έτους 1 και υπολειμματική αξία $1.000 μετά από 5 έτη.
Dim syd_yr1 As Double
REM Υπολογίζει την απόσβεση κατά τη διάρκεια του έτους 1.
syd_yr1 = SYD( 10000, 1000, 5, 1 )
print syd_yr1 ' syd_yr1 είναι τώρα ίσιο με 3000.
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!