Συνάρτηση SLN [VBA]

Επιστρέφει την απόσβεση ευθείας γραμμής περιουσιακού στοιχείου για μία περίοδο. Το ποσό της απόσβεσης είναι σταθερό κατά τη διάρκεια της περιόδου απόσβεσης.

warning

Αυτή η σταθερά, συνάρτηση ή αντικείμενο ενεργοποιείται με την πρόταση Option VBASupport 1 τοποθετημένη πριν τον κώδικα του εκτελέσιμου προγράμματος σε άρθρωμα.


Σύνταξη:


SLN (Cost as Double, Salvage as Double, Life as Double)

Επιστρεφόμενη τιμή:

Double

Παράμετροι:

Κόστος είναι το αρχικό κόστος περιουσιακού στοιχείου.

ΥπολειμματικήΑξία είναι η αξία περιουσιακού στοιχείου στο τέλος της απόσβεσης.

Ζωή είναι η περίοδος απόσβεσης που καθορίζει τον αριθμό των περιόδων στην απόσβεση του περιουσιακού στοιχείου.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleSLN
REM Υπολογισμός της ετήσιας απόσβεσης περιουσιακού στοιχείου που κοστίζει $10.000 στην
REM αρχή του έτους 1 και υπολειμματική αξία $1.000 μετά από 5 έτη.
Dim y_dep As Double
y_dep = SLN( 10000, 1000, 6 )
print y_dep ' επιστρέφει 1500.
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!