Συνάρτηση PV [VBA]

Επιστρέφει την παρούσα αξία μιας επένδυσης, η οποία προκύπτει από μια σειρά τακτικών πληρωμών.

warning

Αυτή η σταθερά, συνάρτηση ή αντικείμενο ενεργοποιείται με την πρόταση Option VBASupport 1 τοποθετημένη πριν τον κώδικα του εκτελέσιμου προγράμματος σε άρθρωμα.


Σύνταξη:


Pmt( Rate as Double, NPer as Double, Pmt as Double, [FV as Variant], [Due as Variant] )

Επιστρεφόμενη τιμή:

Double

Παράμετροι:

Επιτόκιο είναι το περιοδικό επιτόκιο.

ΝΠερ είναι ο συνολικός αριθμός περιόδων, κατά τις οποίες καταβάλλεται η πρόσοδος.

Πληρωμή είναι η κανονική πληρωμή που γίνεται ανά περίοδο.

FV (προαιρετικό) είναι η μελλοντική τιμή δανείου/επένδυσης.

Πληρωτέος (προαιρετικό) καθορίζει εάν η πληρωμή λήγει στην αρχή ή στο τέλος της περιόδου.

0 - η πληρωμή λήγει στο τέλος της περιόδου·

1 - η πληρωμή λήγει στην αρχή της περιόδου.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExamplePV
' Υπολογισμός της τρέχουσας τιμής προσόδου που πληρώνει $1.000 τον μήνα για 6 χρόνια.
' Ο τόκος είναι 10% τον χρόνο και κάθε πληρωμή γίνεται στο τέλος του μήνα.
Dim pv1 As Double
pv1 = PV( 0.1/12, 72, -1000 )
print pv1 ' pv1 υπολογίζεται ότι είναι 53978,6654781073.
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!