Συνάρτηση PPmt [VBA]

Επιστρέφει για δεδομένη περίοδο την πληρωμή επί του κεφαλαίου για μια επένδυση που βασίζεται σε περιοδικές και σταθερές πληρωμές με σταθερό επιτόκιο.

warning

Αυτή η σταθερά, συνάρτηση ή αντικείμενο ενεργοποιείται με την πρόταση Option VBASupport 1 τοποθετημένη πριν τον κώδικα του εκτελέσιμου προγράμματος σε άρθρωμα.


Σύνταξη:


Pmt( Rate as Double, Per as Double, NPer as Double, PV as Double, [FV as Variant], [Due as Variant] )

Επιστρεφόμενη τιμή:

Double

Παράμετροι:

Επιτόκιο είναι το περιοδικό επιτόκιο.

Ανά Ο αριθμός των περιόδων για τις οποίες θέλετε να υπολογίσετε τη κεφαλαιακή πληρωμή (πρέπει να είναι ακέραιος μεταξύ 1 και Nper).

ΝΠερ είναι ο συνολικός αριθμός περιόδων, κατά τις οποίες καταβάλλεται η πρόσοδος.

PV είναι η (παρούσα) τιμή εξαγοράς μιας επένδυσης.

FV (προαιρετικό) είναι η μελλοντική τιμή δανείου/επένδυσης.

Πληρωτέος (προαιρετικό) καθορίζει εάν η πληρωμή λήγει στην αρχή ή στο τέλος της περιόδου.

0 - η πληρωμή λήγει στο τέλος της περιόδου·

1 - η πληρωμή λήγει στην αρχή της περιόδου.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExamplePPmt
' Υπολογισμός των κεφαλαιακών πληρωμών κατά τη διάρκεια των μηνών 4 & 5, για χορήγηση που πρόκειται να πληρωθεί πλήρως.
' για 6 έτη. Ο τόκος είναι 10% τον χρόνο και οι πληρωμές γίνονται στο τέλος του μήνα.
Dim ppMth4 As Double
Dim ppMth5 As Double
' Πληρωμή κεφαλαίου κατά τον μήνα 4:
ppMth4 = PPmt( 0.1/12, 4, 72, 100000 )
print ppMth4 ' ppMth4 υπολογίζεται ότι είναι -1044,94463903636
' Πληρωμή κεφαλαίου κατά τον μήνα 5:
ppMth5 = PPmt( 0.1/12, 5, 72, 100000 )
print ppMth5 ' ppMth5 υπολογίζεται ότι είναι -1053,65251102833.
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!