Συνάρτηση Pmt [VBA]

Υπολογίζει τις σταθερές περιοδικές πληρωμές δανείου ή επένδυσης.

warning

Αυτή η σταθερά, συνάρτηση ή αντικείμενο ενεργοποιείται με την πρόταση Option VBASupport 1 τοποθετημένη πριν τον κώδικα του εκτελέσιμου προγράμματος σε άρθρωμα.


Σύνταξη:


Pmt( Rate as Double, NPer as Double , PV as Double , [FV as Variant], [Due as Variant] )

Επιστρεφόμενη τιμή:

Double

Παράμετροι:

Επιτόκιο είναι το περιοδικό επιτόκιο.

NPer είναι ο συνολικός αριθμός περιόδων, κατά τις οποίες καταβάλλεται η πρόσοδος.

PV είναι η (παρούσα) τρέχουσα αξία επένδυσης.

FV (προαιρετικό) είναι η μελλοντική τιμή δανείου/ επένδυσης.

Πληρωτέος (προαιρετικό) καθορίζει εάν η πληρωμή είναι πληρωτέα στην αρχή ή στο τέλος της περιόδου.

0 - η πληρωμή είναι πληρωτέα στο τέλος της περιόδου;

1 - η πληρωμή είναι πληρωτέα στην αρχή της περιόδου.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


REM ***** BASIC *****
Option VBASUPPORT 1
' Υπολογισμός των μηνιαίων πληρωμών για δάνειο που πρέπει να εξοφληθεί πλήρως σε 6 χρόνια.
' Ο τόκος είναι 10% τον χρόνο και οι πληρωμές γίνονται στο τέλος του μήνα.
Sub ExamplePmt
 Dim myPmt As Double
 myPmt = Pmt( 0.1/12, 72, 100000 )
 print MyPmt 'υπολογίζεται ότι είναι -1852,58377757705
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!