Συνάρτηση NPV [VBA]

Υπολογίζει την καθαρή παρούσα αξία μιας επένδυσης, με βάση ένα παρεχόμενο προεξοφλητικό επιτόκιο και μια σειρά καταθέσεων και αναλήψεων.

warning

Αυτή η σταθερά, συνάρτηση ή αντικείμενο ενεργοποιείται με την πρόταση Option VBASupport 1 τοποθετημένη πριν τον κώδικα του εκτελέσιμου προγράμματος σε άρθρωμα.


Σύνταξη:


NPV (Rate as Double, Values() as Double)

Επιστρεφόμενη τιμή:

Double

Παράμετροι:

Το Επιτόκιο είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο για μια περίοδο.

Τιμές() είναι πίνακας που αναπαριστά καταθέσεις (θετικές τιμές) ή αναλήψεις (αρνητικές τιμές).

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleNPV
 Dim r As Double
 Dim pValues(5) as Double
 pValues(0) = 100
 pValues(1) = 100
 pValues(2) = 100
 pValues(3) = -300
 pValues(4) = 100
 pValues(5) = 100
 r = 0.06
 p = NPV( r, pValues)
 Print p ' επιστρέφει 174,894967305331
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!