Συνάρτηση NPer [VBA]

Υπολογίζει τον αριθμό περιόδων ενός δανείου ή μιας επένδυσης.

warning

Αυτή η σταθερά, συνάρτηση ή αντικείμενο ενεργοποιείται με την πρόταση Option VBASupport 1 τοποθετημένη πριν τον κώδικα του εκτελέσιμου προγράμματος σε άρθρωμα.


Σύνταξη:


NPer (Rate as Double, Pmt as Double, PV as Double, [FV as Variant], [Due as Variant])

Επιστρεφόμενη τιμή:

Double

Παράμετροι:

Επιτόκιο είναι το περιοδικό επιτόκιο.

Pmt είναι η πρόσοδος που καταβάλλεται τακτικά ανά περίοδο.

PV είναι η (παρούσα) τρέχουσα αξία μιας επένδυσης.

FV (προαιρετικό) είναι η μελλοντική τιμή ενός δανείου/μιας επένδυσης.

Πληρωτέος (προαιρετικό) καθορίζει εάν η πληρωμή οφείλεται στην αρχή ή στο τέλος της περιόδου.

0- η πληρωμή οφείλεται στο τέλος της περιόδου·

1 - η πληρωμή οφείλεται στην έναρξη της περιόδου.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleNPer
 Dim period As Double
 period = NPer( 0.06, 153.75, 2600)
 Το Print period ' επιστρέφει -12,02. Η περίοδος πληρωμής καλύπτει 12,02 περιόδους.
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!