Συνάρτηση MIRR [VBA]

Υπολογίζει το τροποποιημένο εσωτερικό βαθμό απόδοσης για μια σειρά επενδύσεων.

warning

Αυτή η σταθερά, συνάρτηση ή αντικείμενο ενεργοποιείται με την πρόταση Option VBASupport 1 τοποθετημένη πριν τον κώδικα του εκτελέσιμου προγράμματος σε άρθρωμα.


Σύνταξη:


MIRR(Values() as Double, Investment as Double, ReinvestRate as Double)

Επιστρεφόμενη τιμή:

Double

Παράμετροι:

Τιμές():Ένας πίνακας χρηματοροών, που αναπαριστά μια σειρά πληρωμών και εσόδων, όπου οι αρνητικές τιμές αντιμετωπίζονται ως πληρωμές και οι θετικές τιμές ως εισόδημα. Αυτός ο πίνακας πρέπει να περιέχει τουλάχιστον μία αρνητική και τουλάχιστον μία θετική τιμή.

Επένδυση: είναι το επιτόκιο των επενδύσεων (οι αρνητικές τιμές του πίνακα).

ΕπιτόκιοΕπανεπένδυσης: το επιτόκιο της επανεπένδυσης (οι θετικές τιμές του πίνακα).

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleMIRR
 Dim cashFlow(0 to 3) As Double
 cashFlow(0) = -5
 cashFlow(1) = 10
 cashFlow(2) = 15
 cashFlow(3) = 8
 mirrValue = MIRR(cashFlow,0.5,0.1) * 100
 Το Print irrValue ' επιστρέφει 94,16. Ο τροποποιημένος εσωτερικός βαθμός απόδοσης της χρηματορροής.
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!