Συνάρτηση IRR [VBA]

Υπολογίζει τον εσωτερικό βαθμό απόδοσης μιας επένδυσης.

warning

Αυτή η σταθερά, συνάρτηση ή αντικείμενο ενεργοποιείται με την πρόταση Option VBASupport 1 τοποθετημένη πριν τον κώδικα του εκτελέσιμου προγράμματος σε άρθρωμα.


Σύνταξη:


IRR(Values() as Double , [Guess as Variant])

Επιστρεφόμενη τιμή:

Double

Παράμετροι:

Τιμές(): Ο πίνακας τιμών των χρηματοροών. Οι τιμές αναπαριστούν τις τιμές χρηματοροών σε τακτά διαστήματα, τουλάχιστον μία τιμή πρέπει να είναι αρνητική (πληρωμές) και τουλάχιστον μία να είναι θετική (εισόδημα).

Πρόβλεψη Μια αρχική εκτίμηση στο τι θα είναι το IRR.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleIRR
 Dim cashFlow(0 to 3) As Double
 cashFlow(0) = -10000
 cashFlow(1) = 3500
 cashFlow(2) = 7600
 cashFlow(3) = 1000
 irrValue = IRR(cashFlow) * 100
 Το Print irrValue ' επιστρέφει 11,3321028236252. Ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης της χρηματορροής.
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!