Συνάρτηση IRR [VBA]

Υπολογίζει τον εσωτερικό βαθμό απόδοσης μιας επένδυσης.

warning

Αυτή η σταθερά, συνάρτηση ή αντικείμενο ενεργοποιείται με την πρόταση Option VBASupport 1 τοποθετημένη πριν τον κώδικα του εκτελέσιμου προγράμματος σε άρθρωμα.


Σύνταξη:


IRR(ValueArray as Double , [Guess as Variant]) As Double

Επιστρεφόμενη τιμή:

Double

Παράμετροι:

ValueArray: Ο πίνακας τιμών της ταμειακής ροής. Οι τιμές αντιπροσωπεύουν τιμές ταμειακών ροών σε τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον μία τιμή πρέπει να είναι αρνητική (πληρωμές) και τουλάχιστον μία τιμή πρέπει να είναι θετική (έσοδο).

Guess: Μια αρχική εκτίμηση για το τι θα είναι το IRR.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleIRR
 Dim cashFlow(0 to 3) As Double
 cashFlow(0) = -10000
 cashFlow(1) = 3500
 cashFlow(2) = 7600
 cashFlow(3) = 1000
 irrValue = IRR(cashFlow) * 100
 Το Print irrValue ' επιστρέφει 11,3321028236252. Ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης της χρηματορροής.
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!