Συνάρτηση IPmt [VBA]

Υπολογίζει το περιοδικό τοκοχρεολύσιο για μια επένδυση με τακτικές πληρωμές και σταθερό επιτόκιο.

warning

Αυτή η σταθερά, συνάρτηση ή αντικείμενο ενεργοποιείται με την πρόταση Option VBASupport 1 τοποθετημένη πριν τον κώδικα του εκτελέσιμου προγράμματος σε άρθρωμα.


Σύνταξη:


IPmt(Rate as Double, Per as Double, NPer as Double, PV as Double, [FV as Variant], [Due as Variant])

Επιστρεφόμενη τιμή:

Double

Παράμετροι:

Επιτόκιο είναι το περιοδικό επιτόκιο.

Per είναι η περίοδος για την οποία υπολογίζεται ο σύνθετος τόκος. Περίοδος=NPER εάν υπολογίζεται ο σύνθετος τόκος για την τελευταία περίοδο.

NPer είναι ο συνολικός αριθμός περιόδων, κατά τις οποίες καταβάλλεται η πρόσοδος.

PV είναι η παρούσα τρέχουσα αξία στη σειρά πληρωμών.

FV (προαιρετικό) είναι η επιθυμητή αξία (μελλοντική αξία) στο τέλος των περιόδων.

Πληρωτέο είναι η ημερομηνία λήξης των περιοδικών πληρωμών.

0 - η πληρωμή λήγει στο τέλος της περιόδου·

1 - η πληρωμή οφείλεται στην αρχή της περιόδου.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleIPmt
 Dim myIPmt As Double
 myIPmt = IPmt(0.05,5,7,15000)
 Το Print myIPmt ' επιστρέφει -352,97 νομισματικές μονάδες. Ο σύνθετος τόκος κατά την πέμπτη περίοδο (έτος) είναι 352,97 νομισματικές μονάδες.
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!