Συνάρτηση FV [VBA]

Επιστρέφει τη μελλοντική αξία μιας επένδυσης βάσει περιοδικών, σταθερών πληρωμών και με σταθερό επιτόκιο (μελλοντική αξία).

warning

Αυτή η σταθερά, συνάρτηση ή αντικείμενο ενεργοποιείται με την πρόταση Option VBASupport 1 τοποθετημένη πριν τον κώδικα του εκτελέσιμου προγράμματος σε άρθρωμα.


Σύνταξη:


FV(Rate as Double, NPer as Double, Pmt as Double, [PV as Variant], [Due as Variant])

Επιστρεφόμενη τιμή:

Double

Παράμετροι:

Επιτόκιο είναι το περιοδικό επιτόκιο.

NPer είναι ο συνολικός αριθμός περιόδων (περίοδος πληρωμής).

Pmt είναι η πρόσοδος που καταβάλλεται τακτικά ανά περίοδο.

PV (προαιρετικό) είναι η (παρούσα) τρέχουσα αξία μιας επένδυσης.

Πληρωτέος (προαιρετικό) καθορίζει εάν η πληρωμή αναμένεται στην αρχή ή στο τέλος της περιόδου.

0 - η πληρωμή λήγει στο τέλος της περιόδου·

1 - η πληρωμή οφείλεται στην αρχή της περιόδου.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleFV
 Dim myFV As Double
 myFV = =FV(0.04, 2, 750, 2500)
 Το Print myFV ' επιστρέφει 4234,00 νομισματικές μονάδες. Η αξία στο τέλος της επένδυσης είναι 4234,00 νομισματικές μονάδες.
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!