Συνάρτηση DDB [VBA]

Επιστρέφει την απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου για μια καθορισμένη περίοδο, χρησιμοποιώντας την αριθμητική-φθίνουσα μέθοδο.

warning

Αυτή η σταθερά, συνάρτηση ή αντικείμενο ενεργοποιείται με την πρόταση Option VBASupport 1 τοποθετημένη πριν τον κώδικα του εκτελέσιμου προγράμματος σε άρθρωμα.


Σύνταξη:


DDB(Cost As Double, Salvage As Double, Life as Double, Period as Double, [Factor as Variant])

Επιστρεφόμενη τιμή:

Double

Παράμετροι:

Κόστος ορίζει το αρχικό κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου.

ΥπολειμματικήΑξία ορίζει την τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου στο τέλος της ζωής του.

Ζωή είναι ο αριθμός των περιόδων (π.χ., έτη ή μήνες) που καθορίζουν τη διάρκεια χρήσης του περιουσιακού στοιχείου.

Η Περίοδος καθορίζει την περίοδο για την οποία θα υπολογιστεί η τιμή.

Συντελεστής (προαιρετικός) είναι ο συντελεστής κατά τον οποίο μειώνεται η απόσβεση. Εάν δεν εισαχθεί τιμή, η προεπιλογή είναι συντελεστής 2.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μορφή απόσβεσης, εάν θέλετε μια υψηλότερη αρχική τιμή απόσβεσης σε αντίθεση με την γραμμική απόσβεση. Η τιμή απόσβεσης μειώνεται με το πέρας κάθε περιόδου και συνήθως χρησιμοποιείται για περιουσιακά στοιχεία των οποίων η απώλεια αξίας είναι υψηλότερη πολύ σύντομα μετά την αγορά τους (π.χ. οχήματα, υπολογιστές). Έχετε υπόψη ότι η λογιστική αξία δεν θα φτάσει ποτέ το μηδέν, με αυτόν τον τρόπο υπολογισμού.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleDDB
 Dim ddb_yr1 As Double
 ddb_yr1 = DDB(75000,1,60,12,2)
 Το Print ddb_yr1 ' επιστρέφει 1.721,81 νομισματικές μονάδες.
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!