Συνάρτηση GetDefaultContext

Επιστρέφει το προεπιλεγμένο περιεχόμενο του εργοστασίου υπηρεσιών διαδικασίας, εάν υπάρχει, αλλιώς επιστρέφει μια μηδενική αναφορά.

Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει το προεπιλεγμένο περιεχόμενο στοιχείου που θα χρησιμοποιηθεί, εάν αρχικοποιηθούν οι υπηρεσίες μέσω του XmultiServiceFactory. Δείτε το κεφάλαιο Επαγγελματικό UNO στο Οδηγός προγραμματιστή στο api.libreoffice.org για περισσότερες πληροφορίες.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!