Συνάρτηση CreateObject

Δημιουργεί την παρουσία ενός τύπου δομής Uno. Στα Windows, μπορεί επίσης να δημιουργήσει τα αντικείμενα OLE

Αυτή η μέθοδος δημιουργεί στιγμιότυπα του τύπου που περνά ως παράμετρος.

Σύνταξη:

oObj = CreateObject( type )

Παράδειγμα:


Type address
    Name1 As String
    City As String
End Type
 
Sub main
    myaddress = CreateObject("address")
    MsgBox IsObject(myaddress)
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!