Συνάρτηση CreateObject

Δημιουργεί την παρουσία ενός τύπου δομής Uno. Στα Windows, μπορεί επίσης να δημιουργήσει τα αντικείμενα OLE

Αυτή η μέθοδος δημιουργεί στιγμιότυπα του τύπου που περνά ως παράμετρος.

Σύνταξη:

oObj = CreateObject(type)

Παράμετροι:

type: (τύπος) ο τύπος του αντικειμένου που θα δημιουργηθεί, ως συμβολοσειρά.

Παράδειγμα:


  Type address
    Name1 As String
    City As String
  End Type
   
  Sub main
    myaddress = CreateObject("address")
    MsgBox IsObject(myaddress)
  End Sub
 

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!