Αντικείμενο ThisComponent

ThisComponent represents the current document in Basic macros. It addresses the active component whose properties can be read and set, and whose methods can be called. Properties and methods available through ThisComponent depend on the document type.

Σύνταξη:


  ThisComponent

When the active window is a Base form, query, report, table or view, ThisComponent returns the current Form information.

tip

When active window is the Basic IDE, ThisComponent object returns the component owning the current script.


Παράδειγμα:


Sub Main
' ενημερώνει τον "πίνακα περιεχομένων" σε ένα έγγραφο κειμένου
Dim allindexes, index As Object
    allindexes = ThisComponent.getDocumentIndexes()
    index = allindexes.getByName("Table of Contents1")
    ' χρησιμοποιήστε το προεπιλεγμένο όνομα για τον πίνακα περιεχομένων και ένα 1
    index.update()
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!