Αντικείμενο ThisComponent

Βάζει διεύθυνση στο ενεργό συστατικό του οποίου οι ιδιότητες μπορούν να κληθούν και να οριστούν και του οποίου οι μέθοδοι μπορούν να κληθούν. ThisComponent χρησιμοποιείται στη Basic, όπου αναπαριστά το τρέχον αντικείμενο. Οι διαθέσιμες ιδιότητες και μέθοδοι μέσω του ThisComponent εξαρτώνται από τον τύπο του εγγράφου.

Σύνταξη:

ThisComponent

Παράδειγμα:


Sub Main
' ενημερώνει τον "πίνακα περιεχομένων" σε ένα έγγραφο κειμένου
Dim allindexes, index As Object
    allindexes = ThisComponent.getDocumentIndexes()
    index = allindexes.getByName("Table of Contents1")
    ' χρησιμοποιήστε το προεπιλεγμένο όνομα για τον πίνακα περιεχομένων και ένα 1
    index.update()
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!