Αντικείμενο ThisComponent

This Component αντιπροσωπεύει το τρέχον έγγραφο στις μακροεντολές Basic. Απευθύνεται στο ενεργό στοιχείο του οποίου οι ιδιότητες μπορούν να διαβαστούν και να οριστούν και του οποίου οι μέθοδοι μπορούν να κληθούν. Οι ιδιότητες και οι μέθοδοι που διατίθενται μέσω του ThisComponent εξαρτώνται από τον τύπο του εγγράφου.

Σύνταξη:


  ThisComponent

Όταν το ενεργό παράθυρο είναι φόρμα, ερώτημα, αναφορά, πίνακας ή προβολή Base, το ThisComponent επιστρέφει τις τρέχουσες πληροφορίες Form.

tip

Όταν το ενεργό παράθυρο είναι το IDE Basic, το αντικείμενο ThisComponent επιστρέφει το στοιχείο που κατέχει την τρέχουσα δέσμη ενεργειών.


Παράδειγμα:


Sub Main
' ενημερώνει τον "πίνακα περιεχομένων" σε ένα έγγραφο κειμένου
Dim allindexes, index As Object
    allindexes = ThisComponent.getDocumentIndexes()
    index = allindexes.getByName("Table of Contents1")
    ' χρησιμοποιήστε το προεπιλεγμένο όνομα για τον πίνακα περιεχομένων και ένα 1
    index.update()
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!