Συνάρτηση GetGuiType

Επιστρέφει μια αριθμητική τιμή που διευκρινίζει την γραφική διασύνδεση χρήστη (GUI).

Αυτή η λειτουργία παρέχεται μόνο για την προς τα κάτω συμβατότητα προς τις προηγούμενες εκδόσεις. Η τιμή επιστροφής δεν καθορίζεται στα περιβάλλοντα πελατών διακομιστών.

Σύνταξη:


GetGUIType()

Τιμή επιστροφής:

Ακέραιος

Τιμές επιστροφής:

1: Windows

4: UNIX

Παράδειγμα:


   Sub ExampleEnvironment
     MsgBox GetGUIType
   End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!