Προσδιοριστής GlobalScope

Για να διαχειριστείτε προσωπικούς ή κοινόχρηστους περιέκτες βιβλιοθήκης (Μακροεντολές εφαρμογής ή Οι μακροεντολές μου) μέσα από ένα έγγραφο, χρησιμοποιήστε το προσδιοριστικό GlobalScope.

Ο πηγαίος κώδικας και οι διάλογοι Basic οργανώνονται σε περιέκτες βιβλιοθήκης. Οι βιβλιοθήκες μπορούν να περιέχουν αρθρώματα και διαλόγους.

Στη Basic:

Οι βιβλιοθήκες και τα αρθρώματα Basic μπορούν να διαχειριστούν με το αντικείμενο BasicLibraries. Οι βιβλιοθήκες μπορεί να αναζητηθούν, να εξερευνηθούν και να φορτωθούν με αίτηση. Η Παρακολούθηση συμβάντων εγγράφων επεξηγεί τη φόρτωση βιβλιοθήκης του LibreOffice.

Στα παράθυρα διαλόγου:

Οι βιβλιοθήκες διαλόγων και οι διάλογοι μπορούν να διαχειριστούν με το αντικείμενο DialogLibraries. Το Άνοιγμα διαλόγου με Basic επεξηγεί πώς θα εμφανίσει το LibreOffice κοινόχρηστους διαλόγους.

Οι περιέκτες BasicLibraries και DialogLibraries υπάρχουν σε επίπεδο εφαρμογής και σε κάθε έγγραφο. Οι περιέκτες βιβλιοθήκης του εγγράφου δεν χρειάζονται το προσδιοριστικό GlobalScope για διαχείριση. Εάν θέλετε να καλέσετε έναν περιέκτη καθολικής βιβλιοθήκης (που βρίσκεται στις Μακροεντολές εφαρμογής ή στο Οι μακροεντολές μου) μέσα από ένα έγγραφο, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το προσδιοριστικό GlobalScope .

Σύνταξη:

GlobalScope specifier

Παράδειγμα:

Παράδειγμα στο έγγραφο Basic


    ' καλεί το Dialog1 στη βιβλιοθήκη εγγράφων Standard
    oDlgDesc = DialogLibraries.Standard.Dialog1
    ' καλεί το Dialog2 στη βιβλιοθήκη εφαρμογών Library1
    oDlgDesc = GlobalScope.DialogLibraries.Library1.Dialog2

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!