Συνάρτηση CreateUnoDialog

Δημιουργεί ένα αντικείμενο Basic Uno που αντιπροσωπεύει ένα παράθυρο διαλόγου στοιχείου ελέγχου Uno κατά τον χρόνο εκτέλεσης της Basic.

Τα παράθυρα διαλόγου καθορίζονται στις βιβλιοθήκες παραθύρων διαλόγου. Για να εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου, πρέπει να δημιουργηθεί από τη βιβλιοθήκη ένα "ζωντανό" παράθυρο διαλόγου.

Δείτε Παραδείγματα.

Σύνταξη:

CreateUnoDialog( oDlgDesc )

Παράδειγμα:


  ' Πάρε την περιγραφή του παραθύρου διαλόγου από τη βιβλιοθήκη παραθύρων διαλόγου
  oDlgDesc = DialogLibraries.Standard.Dialog1
  ' Δημιουργία "ζωντανού" διαλόγου
  oDlgControl = CreateUnoDialog( oDlgDesc )
  ' εμφάνισε το "ζωντανό" παράθυρο διαλόγου
  oDlgControl.execute

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!