Συνάρτηση GetProcessServiceManager

Επιστρέφει τον ProcessServiceManager (κεντρικό Uno ServiceManager).

Είναι απαραίτητη όταν πρέπει να κάνετε έναρξη σε μια υπηρεσία χρησιμοποιώντας την CreateInstanceWithArguments.

Σύνταξη:

oServiceManager = GetProcessServiceManager()

Παράδειγμα:


    oServiceManager = GetProcessServiceManager()
    oIntrospection = oServiceManager.createInstance("com.sun.star.beans.Introspection");
    ' αυτό είναι το ίδιο όπως στην παρακάτω πρόταση:
    oIntrospection = CreateUnoService("com.sun.star.beans.Introspection")

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!