Συνάρτηση CreateUnoService

Κάνει έναρξη μιας υπηρεσία Uno με το ProcessServiceManager.

Σύνταξη:

oService = CreateUnoService( Uno service name )

Για κατάλογο διαθέσιμων υπηρεσιών, πηγαίνετε στο: https://api.libreoffice.org/docs/idl/ref/namespacecom_1_1sun_1_1star.html

Παράδειγμα:

Κλήση συναρτήσεων Calc στη Basic:


  REM Ο παρακάτω κώδικας δεν δουλεύει για συναρτήσεις προσθέτων, που έχουν διαφορετική διαδικασία κλήσης.
  Function MyVlook(item, InRange As Object, FromCol As Integer)
    Dim oService As Object
    oService = createUnoService("com.sun.star.sheet.FunctionAccess")
    REM Να χρησιμοποιείτε πάντα το αγγλικό όνομα της συνάρτησης
    MyVlook = oService.callFunction("VLOOKUP",Array(item, InRange, FromCol, True))
  End Function

Παράδειγμα:

oIntrospection = CreateUnoService( "com.sun.star.beans.Introspection" )

Ο ακόλουθος κώδικας χρησιμοποιεί μια υπηρεσία για να ανοίξει έναν διάλογο εισαγωγής αρχείων:


Sub Main
  fName = FileOpenDialog ("Παρακαλώ επιλέξτε ένα αρχείο")
  print "επιλεγμένο αρχείο: "+fName
End Sub
 
Function FileOpenDialog(title As String) As String
  res = com.sun.star.ui.dialogs.ExecutableDialogResults
  filepicker = createUnoService("com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker")
  filepicker.Title = title
  If res.OK = filepicker.execute() Then 
    files = filepicker.getSelectedFiles()
    FileOpenDialog=files(0)
  EndIf
End Function

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!