Συνάρτηση CreateUnoService

Δημιουργεί μια υπηρεσία Uno με το ProcessServiceManager.

Σύνταξη:


   CreateUnoService(serviceName As String) As Object
 
tip

Για έναν κατάλογο με τις διαθέσιμες υπηρεσίες, επισκεφτείτε τη σελίδα αναφοράς com::sun::star Module reference page.


Παράδειγμα:

Το παρακάτω παράδειγμα δημιουργεί τη συνάρτηση FileExists που χρησιμοποιεί την υπηρεσία com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess για να ελέγξει εάν μια δεδομένη διαδρομή είναι ένα υπάρχον αρχείο.


  Function FileExists(sPath as String) As Boolean
    Dim svcSFA As Object
    Set svcSFA = CreateUnoService("com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess")
    Dim bExists As Boolean : bExists = svcSFA.exists(sPath)
    Dim bIsFolder As Boolean : bIsFolder = svcSFA.IsFolder(sPath)
    FileExists = bExists And Not bIsFolder
  End Function ' FileExists
 
tip

Οι υπηρεσίες UNO διαθέτουν εκτενή ηλεκτρονική τεκμηρίωση στον ιστότοπο api.libreoffice.org. Επισκεφτείτε τη σελίδα SimpleFileAccess Service για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις μεθόδους αναφοράς υπηρεσία που χρησιμοποιούνται στο παραπάνω παράδειγμα.


Παράδειγμα:

Ο παρακάτω κώδικας χρησιμοποιεί την υπηρεσία com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker για την εμφάνιση ενός διαλόγου ανοιχτού αρχείου:


Sub Main
  fName = FileOpenDialog ("Παρακαλώ επιλέξτε ένα αρχείο")
  print "επιλεγμένο αρχείο: "+fName
End Sub
 
Function FileOpenDialog(title As String) As String
  res = com.sun.star.ui.dialogs.ExecutableDialogResults
  filepicker = CreateUnoService("com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker")
  filepicker.Title = title
  If res.OK = filepicker.execute() Then 
    files = filepicker.getSelectedFiles()
    FileOpenDialog=files(0)
  EndIf
End Function ' Main

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!