Συνάρτηση CreateUnoStruct

Δημιουργεί την παρουσία ενός τύπου δομής Uno.

Σύνταξη:

oStruct = CreateUnoStruct( Uno type name )

Παράδειγμα:


     oStruct = CreateUnoStruct( "com.sun.star.beans.Property" )
   

Ή χρησιμοποιήστε την παρακάτω δομή για την πρότασή σας:


     Dim oStruct as new com.sun.star.beans.Property
   

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!