Συνάρτηση TwipsPerPixelY

Επιστρέφει τον αριθμό των twip που αντιπροσωπεύουν το ύψος ενός pixel.

Σύνταξη:


n = TwipsPerPixelY

Τιμή επιστροφής:

Ακέραιος

Παράδειγμα:


Sub ExamplePixelTwips
    MsgBox "" & TwipsPerPixelX() & " Twips * " & TwipsPerPixelY() & " Twips",0,"Pixel size"
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!