Συνάρτηση GetSolarVersion

Επιστρέφει τον εσωτερικό αριθμό της τρέχουσας έκδοσης του LibreOffice.

Σύνταξη:


s = GetSolarVersion

Τιμή επιστροφής:

Συμβολοσειρά

Παράδειγμα:


Sub ExampleGetSolarVersion
Dim sSep As String
    sSep = GetSolarVersion
    MsgBox sSep,64,"Αριθμός έκδοσης της τεχνολογίας solar"
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!