Συνάρτηση Environ

Επιστρέφει την τιμή μιας μεταβλητής περιβάλλοντος ως συμβολοσειρά. Οι μεταβλητές περιβάλλοντος εξαρτώνται από το αντίστοιχο λειτουργικό σύστημα.

Σύνταξη:


Environ (Environment As String)

Τιμή επιστροφής:

String

Παράμετροι:

Environment: Μεταβλητή περιβάλλοντος για την οποία πρόκειται να επιστραφεί η τιμή.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleEnviron
Dim sTemp As String
    sTemp=Environ ("TEMP")
    If sTemp = "" Then sTemp=Environ("TMP")
    MsgBox "'" & sTemp & "'" ,64,"Κατάλογος προσωρινών αρχείων:"
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!