Συνάρτηση GetSystemTicks

Επιστρέφει τους χτύπους του συστήματος που παρέχονται από το λειτουργικό σύστημα. Ο αριθμός των χτύπων που επιστρέφεται εντός ενός καθορισμένου χρονικού πλαισίου εξαρτάται πάντα από το λειτουργικό σύστημα. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιστοποιήσει ορισμένες διαδικασίες.

Σύνταξη:


GetSystemTicks()

Τιμή επιστροφής:

Long

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleWait
Dim lTick As Long
    lTick = GetSystemTicks()
    Wait 2000
    lTick = (GetSystemTicks() - lTick)
    MsgBox "" & lTick & " Ticks" ,0,"Προσωρινή διακοπή διάρκείας"
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!