Πρόταση Wait

Διακόπτει την εκτέλεση του προγράμματος για δεδομένη χρονική περίοδο σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Σύνταξη:

Wait millisec

Παράμετροι:

millisec: Αριθμητική παράσταση που περιέχει τη χρονική περίοδο (σε χιλιοστά του δευτερολέπτου) για την οποία θα πρέπει να περιμένει η εκτέλεση του προγράμματος.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleWait
Dim lTick As Long
    lTick = GetSystemTicks()
    Wait 2000
    lTick = (GetSystemTicks() - lTick)
    MsgBox "" & lTick & " Ticks" ,0,"Προσωρινή διακοπή διάρκείας"
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!