Συνάρτηση Shell

Αρχίζει μια άλλη εφαρμογή και καθορίζει το αντίστοιχο στυλ παραθύρου, αν είναι απαραίτητο.

Σύνταξη

Shell (Pathname As String[, Windowstyle As Integer][, Param As String][, bSync])

Παράμετρος

Pathname

Πλήρης διαδρομή και όνομα προγράμματος του προγράμματος που πρόκειται να εκκινηθεί.

Windowstyle

Προαιρετική ακέραια παράσταση που καθορίζει το στυλ του παραθύρου στο οποίο εκτελείται το πρόγραμμα. Είναι δυνατές οι ακόλουθες τιμές:

0

Η εστίαση είναι στο κρυφό παράθυρο προγράμματος.

1

Η εστίαση είναι στο παράθυρο προγράμματος τυπικού μεγέθους.

2

Η εστίαση είναι στο ελαχιστοποιημένο παράθυρο προγράμματος.

3

Η εστίαση είναι στο μεγιστοποιημένο παράθυρο προγράμματος.

4

Τυπικό μέγεθος παραθύρου προγράμματος, χωρίς εστίαση.

6

Ελαχιστοποιημένο παράθυρο προγράμματος, η εστίαση παραμένει στο ενεργό παράθυρο.

10

Εμφάνιση πλήρους οθόνης.


Παράμετρος

Κάθε παράσταση συμβολοσειράς που καθορίζει την γραμμή εντολών που πρόκειται να προσπεραστεί.

bSync

Εάν αυτή η τιμή έχει ορισθεί σε True, τότε η εντολή Shell και όλες οι εργασίες του LibreOffice περιμένετε έως ότου ολοκληρώνει η διαδικασία κελύφους. Εάν η τιμή έχει ορισθεί σε False, η διαδικασία κελύφους επιστρέφει άμεσα. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι η False.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

53 Δεν βρέθηκε αρχείο

73 Μη εφαρμόσιμο

Παράδειγμα


Sub ExampleShellForWin
    Shell("c:\windows\calc.exe",2)
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!