Συνάρτηση Shell

Αρχίζει μια άλλη εφαρμογή και καθορίζει το αντίστοιχο στυλ παραθύρου, αν είναι απαραίτητο.

Σύνταξη:

Shell (Pathname As String[, Windowstyle As Integer[, Param As String[, bSync]]])

Παράμετροι:

Pathname

Όνομα του προγράμματος που θέλετε να ξεκινήσετε, προαιρετικά με πλήρη διαδρομή ή/και ορίσματα.

Windowstyle

Προαιρετική ακέραια έκφραση που καθορίζει την τεχνοτροπία του παραθύρου στο οποίο εκτελείται το πρόγραμμα.

note

Η παράμετρος Windowstyle είναι αποτελεσματική μόνο σε συστήματα Windows. Σε άλλα συστήματα η παράμετρος αγνοείται.


Είναι δυνατές οι ακόλουθες τιμές:

Windowstyle

Σημασία

0

Η εστίαση είναι στο κρυφό παράθυρο προγράμματος.

Δεν εφαρμόζεται στο LibreOffice.

1

Η εστίαση είναι στο παράθυρο προγράμματος τυπικού μεγέθους.

Δεν εφαρμόζεται στο LibreOffice.

2

Η εστίαση είναι στο ελαχιστοποιημένο παράθυρο προγράμματος.

3

Η εστίαση είναι στο μεγιστοποιημένο παράθυρο προγράμματος.

4

Τυπικό μέγεθος παραθύρου προγράμματος, χωρίς εστίαση.

Δεν εφαρμόζεται στο LibreOffice.

6

Ελαχιστοποιημένο παράθυρο προγράμματος, η εστίαση παραμένει στο ενεργό παράθυρο.

Δεν εφαρμόζεται στο LibreOffice.

10

Εμφάνιση πλήρους οθόνης.


note

Τα Windowstyle 3 και 10 είναι ισοδύναμα στα συστήματα Windows.


Παράμετρος

Συμβολοσειρά που καθορίζει πρόσθετα ορίσματα που μεταβιβάζονται στο πρόγραμμα.

bSync

Εάν αυτή η τιμή έχει ορισθεί σε True, τότε η εντολή Shell και όλες οι εργασίες του LibreOffice περιμένετε έως ότου ολοκληρώνει η διαδικασία κελύφους. Εάν η τιμή έχει ορισθεί σε False, η διαδικασία κελύφους επιστρέφει άμεσα. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι η False.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

53 Δεν βρέθηκε αρχείο

73 Μη εφαρμόσιμο

Παράδειγμα:


Sub ExampleShellForWin
    Shell("c:\windows\calc.exe",2)
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!