Συνάρτηση Shell

Αρχίζει μια άλλη εφαρμογή και καθορίζει το αντίστοιχο στυλ παραθύρου, αν είναι απαραίτητο.

Σύνταξη:

Shell (Pathname As String[, Windowstyle As Integer[, Param As String[, bSync]]])

Παράμετροι:

Pathname

Name of the program that you want to start, optionally with complete path and/or arguments.

Windowstyle

Προαιρετική ακέραια παράσταση που καθορίζει το στυλ του παραθύρου στο οποίο εκτελείται το πρόγραμμα. Είναι δυνατές οι ακόλουθες τιμές:

Windowstyle

Σημασία

0

Η εστίαση είναι στο κρυφό παράθυρο προγράμματος.

1

Η εστίαση είναι στο παράθυρο προγράμματος τυπικού μεγέθους.

2

Η εστίαση είναι στο ελαχιστοποιημένο παράθυρο προγράμματος.

3

Η εστίαση είναι στο μεγιστοποιημένο παράθυρο προγράμματος.

4

Τυπικό μέγεθος παραθύρου προγράμματος, χωρίς εστίαση.

6

Ελαχιστοποιημένο παράθυρο προγράμματος, η εστίαση παραμένει στο ενεργό παράθυρο.

10

Εμφάνιση πλήρους οθόνης.


Παράμετρος

String that specifies additional arguments passed to the program.

bSync

Εάν αυτή η τιμή έχει ορισθεί σε True, τότε η εντολή Shell και όλες οι εργασίες του LibreOffice περιμένετε έως ότου ολοκληρώνει η διαδικασία κελύφους. Εάν η τιμή έχει ορισθεί σε False, η διαδικασία κελύφους επιστρέφει άμεσα. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι η False.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

53 Δεν βρέθηκε αρχείο

73 Μη εφαρμόσιμο

Παράδειγμα:


Sub ExampleShellForWin
    Shell("c:\windows\calc.exe",2)
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!