Άλλες εντολές

Εδώ θα βρείτε όλες τις συναρτήσεις και τις προτάσεις που δεν περιλαμβάνονται στις άλλες κατηγορίες.

Πρόταση Beep

Παράγει έναν ήχο από το ηχείο του υπολογιστή. Ο τόνος εξαρτάται από το σύστημα και η ένταση και οξύτητα σε γενικές γραμμές δεν μπορούν να τροποποιηθούν.

Συνάρτηση Shell

Αρχίζει μια άλλη εφαρμογή και καθορίζει το αντίστοιχο στυλ παραθύρου, αν είναι απαραίτητο.

Πρόταση Wait

Διακόπτει την εκτέλεση του προγράμματος για δεδομένη χρονική περίοδο σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Πρόταση WaitUntil

Διακόπτει την εκτέλεση του προγράμματος μέχρι τον καθορισμένο χρόνο.

Συνάρτηση GetSystemTicks

Επιστρέφει τους χτύπους του συστήματος που παρέχονται από το λειτουργικό σύστημα. Ο αριθμός των χτύπων που επιστρέφεται εντός ενός καθορισμένου χρονικού πλαισίου εξαρτάται πάντα από το λειτουργικό σύστημα. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιστοποιήσει ορισμένες διαδικασίες.

Συνάρτηση GetPathSeparator

Επιστρέφει το διαχωριστικό καταλόγου που εξαρτάται από το χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα για να καθορίσει τις διαδρομές αρχείου.

Συνάρτηση Environ

Επιστρέφει την τιμή μιας μεταβλητής περιβάλλοντος ως συμβολοσειρά. Οι μεταβλητές περιβάλλοντος εξαρτώνται από το αντίστοιχο λειτουργικό σύστημα.

Συνάρτηση GetSolarVersion

Επιστρέφει τον εσωτερικό αριθμό της τρέχουσας έκδοσης του LibreOffice.

Συνάρτηση GetGuiType

Επιστρέφει μια αριθμητική τιμή που διευκρινίζει την γραφική διασύνδεση χρήστη (GUI).

Συνάρτηση TwipsPerPixelX

Επιστρέφει τον αριθμό των twip που αντιπροσωπεύουν το πλάτος ενός pixel.

Συνάρτηση TwipsPerPixelY

Επιστρέφει τον αριθμό των twip που αντιπροσωπεύουν το ύψος ενός pixel.

Προσδιοριστής GlobalScope

Για να διαχειριστείτε προσωπικούς ή κοινόχρηστους περιέκτες βιβλιοθήκης (Μακροεντολές εφαρμογής ή Οι μακροεντολές μου) μέσα από ένα έγγραφο, χρησιμοποιήστε το προσδιοριστικό GlobalScope.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!