Συνάρτηση StrReverse [VBA]

Επιστρέφει τη συμβολοσειρά με τη σειρά των χαρακτήρων αντεστραμμένη.

warning

Αυτή η σταθερά, συνάρτηση ή αντικείμενο ενεργοποιείται με την πρόταση Option VBASupport 1 τοποθετημένη πριν τον κώδικα του εκτελέσιμου προγράμματος σε άρθρωμα.


Σύνταξη:


StrReverse (Text1 As String)

Επιστρεφόμενη τιμή:

String

Παράμετροι:

Text1: Η παράσταση συμβολοσειράς που θέλετε να αντιστρέψετε τη σειρά των χαρακτήρων.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleReverse
 Print StrReverse("ABCdefGH") ' return "HGfedCBA"
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!