Συνάρτηση InStrRev [VBA]

Επιστρέφει τη θέση μιας συμβολοσειράς μέσα σε μια άλλη συμβολοσειρά, ξεκινώντας από τη δεξιά πλευρά της συμβολοσειράς.

warning

Αυτή η σταθερά, συνάρτηση ή αντικείμενο ενεργοποιείται με την πρόταση Option VBASupport 1 τοποθετημένη πριν τον κώδικα του εκτελέσιμου προγράμματος σε άρθρωμα.


Η συνάρτηση InStrRev επιστρέφει τη θέση στην οποία βρέθηκε η συμφωνία, από τα δεξιά. Εάν η συμβολοσειρά δεν βρεθεί, η συνάρτηση επιστρέφει 0.

Σύνταξη:


InStrRev (Text1 As String, Text2 As String [,Start As Long] [, Compare As Integer])

Επιστρεφόμενη τιμή:

Long

Παράμετροι:

Text1: Η παράσταση συμβολοσειράς που θέλετε να αναζητήσετε.

Text2: Η παράσταση συμβολοσειράς που θέλετε να αναζητήσετε.

Έναρξη:Προαιρετική αριθμητική παράσταση που σημειώνει τη θέση από τα αριστερά σε μια συμβολοσειρά όπου αναζητείται η έναρξη της συγκεκριμένης υποσυμβολοσειράς. Εάν παραλείψετε αυτήν την παράμετρο, η αναζήτηση ξεκινά από τον τελευταίο χαρακτήρα της συμβολοσειράς. Η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή είναι 65535.

Compare: Προαιρετική αριθμητική παράσταση που καθορίζει τον τύπο της σύγκρισης. Η τιμή αυτής της παραμέτρου μπορεί να είναι

1: Η προεπιλεγμένη τιμή 1 καθορίζει σύγκριση κειμένου χωρίς διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

0: Η τιμή 0 καθορίζει μια δυαδική σύγκριση με διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

Για να αποφευχθεί σφάλμα χρόνου εκτέλεσης, μην ορίσετε την παράμετρο Compare, εάν η πρώτη επιστρεφόμενη παράμετρος παραλείπεται.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExamplePosition
Dim sInput As String
Dim iPos As Integer
 sInput = "The book is on the table"
 iPos = InStrRev(sInput,"the",10,1) ' Επιστρέφει 1, η αναζήτηση δεν κάνει διάκριση πεζών-κεφαλαίων
 Print iPos 
 iPos = InStrRev(sInput,"the",10,0) ' Επιστρέφει 0, η αναζήτηση γίνεται με διάκριση πεζών-κεφαλαίων
 Print iPos
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!