Συνάρτηση StrComp

Συγκρίνει δύο συμβολοσειρές και επιστρέφει μια τιμή που υποδηλώνει αν οι συμβολοσειρές είναι ίσες, αν μία από τις συμβολοσειρές είναι κενή ή αν μία συμβολοσειρά είναι πιο μεγάλη από την άλλη.

Σύνταξη:


StrComp (string1 As String, string2 As String[, Compare As Integer]) As Integer

Παράμετροι:

string1: Οποιαδήποτε έκφραση συμβολοσειράς

string2: Οποιαδήποτε έκφραση συμβολοσειράς

Compare: Αυτή η προαιρετική παράμετρος ορίζει τη μέθοδο σύγκρισης. Εάν Compare = 1, η σύγκριση συμβολοσειρών γίνεται με διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Εάν Compare = 0, δεν γίνεται διάκριση μεταξύ κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων.

Επιστρεφόμενη τιμή:

Integer

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleStrComp
Dim iVar As Single
Dim sVar As String
    iVar = 123.123
    sVar = Str$(iVar)
    MsgBox strcomp(sVar , Str$(iVar),1)
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!