Συνάρτηση StrComp

Συγκρίνει δύο συμβολοσειρές και επιστρέφει μια τιμή που υποδηλώνει αν οι συμβολοσειρές είναι ίσες, αν μία από τις συμβολοσειρές είναι κενή ή αν μία συμβολοσειρά είναι πιο μεγάλη από την άλλη.

Σύνταξη:


StrComp (Text1 As String, Text2 As String[, Compare])

Τιμή επιστροφής:

Integer

Παράμετρος:

Text1: Κάθε παράσταση συμβολοσειράς

Text2: Κάθε παράσταση συμβολοσειράς

Compare: Αυτή η προαιρετική παράμετρος καθορίζει τη μέθοδο σύγκρισης. Αν Compare = 1, τότε η σύγκριση της συμβολοσειράς κάνει διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Αν Compare = 0, τότε δεν γίνεται διάκριση μεταξύ πεζών και κεφαλαίων.

Τιμή επιστροφής

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleStrComp
Dim iVar As Single
Dim sVar As String
    iVar = 123.123
    sVar = Str$(iVar)
    MsgBox strcomp(sVar , Str$(iVar),1)
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!