Συνάρτηση Len

Επιστρέφει το πλήθος των χαρακτήρων σε μια συμβολοσειρά, ή το πλήθος των byte που απαιτούνται για την αποθήκευση μιας μεταβλητής.

Σύνταξη:


Len (Text As String)

Τιμή επιστροφής:

Long

Παράμετροι:

Text: Κάθε παράσταση συμβολοσειράς ή μια μεταβλητή άλλου τύπου.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleLen
Dim sText as String
    sText = "Las Vegas"
    MsgBox Len(sText) ' 9
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!