Συνάρτηση InStr

Επιστρέφει την θέση μιας συμβολοσειράς εντός μιας άλλης συμβολοσειράς.

Η συνάρτηση Instr επιστρέφει τη θέση όπου βρίσκεται το ταίριασμα. Αν δεν έχει βρεθεί η συμβολοσειρά, η συνάρτηση επιστρέφει 0.

Σύνταξη:


InStr ([Start As Long,] String1 As String, String2 As String[, Compare]) As Integer

Επιστρεφόμενη τιμή:

Integer

Παράμετροι:

Start: Μια αριθμητική έκφραση που επισημαίνει τη θέση σε μια συμβολοσειρά όπου ξεκινά η αναζήτηση για την καθορισμένη υποσυμβολοσειρά. Εάν παραλείψετε αυτήν την παράμετρο, η αναζήτηση ξεκινά από τον πρώτο χαρακτήρα της συμβολοσειράς. Η ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή είναι 1. Η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή είναι 2.147.483.648.

String1: Η έκφραση συμβολοσειράς που θέλετε να αναζητήσετε.

String2: Η έκφραση συμβολοσειράς που θέλετε να αναζητήσετε.

Compare: Προαιρετική αριθμητική έκφραση που καθορίζει τον τύπο σύγκρισης. Η τιμή αυτής της παραμέτρου μπορεί να είναι 0 ή 1. Η προεπιλεγμένη τιμή 1 καθορίζει μια σύγκριση κειμένου που δεν κάνει διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Η τιμή του 0 καθορίζει μια δυαδική σύγκριση με διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

Για να αποφύγετε ένα σφάλμα χρόνου εκτέλεσης, μην ορίσετε την παράμετρο Compare (Σύγκριση) εάν παραληφθεί η πρώτη προαιρετική παράμετρος.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExamplePosition
Dim sInput As String
Dim iPos As Integer
    sInput = "Office"
    iPos = Instr(sInput,"c")
    Print iPos
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!