Συνάρτηση InStr

Επιστρέφει την θέση μιας συμβολοσειράς εντός μιας άλλης συμβολοσειράς.

Η συνάρτηση Instr επιστρέφει τη θέση όπου βρίσκεται το ταίριασμα. Αν δεν έχει βρεθεί η συμβολοσειρά, η συνάρτηση επιστρέφει 0.

Σύνταξη:


InStr ([Start As Long,] Text1 As String, Text2 As String[, Compare])

Τιμή επιστροφής:

Integer

Παράμετροι:

Start: (Έναρξη) Μια αριθμητική έκφραση που σημειώνει τη θέση σε μια συμβολοσειρά, όπου η αναζήτηση για την καθορισμένη υποσυμβολοσειρά αρχείζει. Εάν παραλείψετε αυτήν την παράμετρο, η αναζήτηση ξεκινά στον πρώτο χαρακτήρα της συμβολοσειράς. Η ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή είναι 1. Η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή 2.147.483.648.

Text1: Η έκφραση συμβολοσειράς που θέλετε να ψάξετε.

Text2: Η έκφραση συμβολοσειράς που θέλετε να βρείτε.

Compare: Προαιρετική αριθμητική έκφραση που καθορίζει τον τύπο της σύγκρισης. Αυτή παράμετρος μπορεί να είναι 0 ή 1. Η προεπιλεγμένη τιμή 0 καθορίζει μια σύγκριση κειμένου με διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Το 1 καθορίζει μια σύγκριση κειμένου (χωρίς διάκριση πεζών-κεφαλαίων).

Για να αποφύγετε ένα σφάλμα χρόνου εκτέλεσης, μην ορίσετε την παράμετρο Compare (Σύγκριση) εάν παραληφθεί η πρώτη προαιρετική παράμετρος.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExamplePosition
Dim sInput As String
Dim iPos As Integer
    sInput = "Office"
    iPos = Instr(sInput,"c")
    Print iPos
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!