Επεξεργασία μήκους συμβολοσειράς

Οι ακόλουθες συναρτήσεις χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν το μήκος της συμβολοσειράς και για να συγκρίνουν συμβολοσειρές.

Συνάρτηση InStr

Επιστρέφει την θέση μιας συμβολοσειράς εντός μιας άλλης συμβολοσειράς.

Συνάρτηση Len

Επιστρέφει το πλήθος των χαρακτήρων σε μια συμβολοσειρά, ή το πλήθος των byte που απαιτούνται για την αποθήκευση μιας μεταβλητής.

Συνάρτηση StrComp

Συγκρίνει δύο συμβολοσειρές και επιστρέφει μια τιμή που υποδηλώνει αν οι συμβολοσειρές είναι ίσες, αν μία από τις συμβολοσειρές είναι κενή ή αν μία συμβολοσειρά είναι πιο μεγάλη από την άλλη.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!