Συνάρτηση ConvertFromURL

Μετατρέπει μια διεύθυνση URL αρχείου σε όνομα αρχείου συστήματος.

Σύνταξη:


ConvertFromURL(filename)

Επιστρεφόμενη τιμή:

String

Παράμετροι:

όνομα αρχείου: (filename) Ένα όνομα αρχείου ως συμβολοσειρά.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


    systemFile$ = "c:\folder\mytext.txt"
    url$ = ConvertToURL( systemFile$ )
    print url$
    systemFileAgain$ = ConvertFromURL( url$ )
    print systemFileAgain$

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!