Συνάρτηση ConvertToURL

Μετατρέπει ένα αρχείο συστήματος σε διεύθυνση URL αρχείου.

Σύνταξη:


ConvertToURL(filename)

Επιστρεφόμενη τιμή:

Συμβολοσειρά

Παράμετροι:

Filename: Ένα όνομα αρχείου ως συμβολοσειρά.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


    systemFile$ = "c:\folder\mytext.txt"
    url$ = ConvertToURL( systemFile$ )
    print url$
    systemFileAgain$ = ConvertFromURL( url$ )
    print systemFileAgain$

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!