Συνάρτηση Trim

Αφαιρεί όλα τα αρχικά και τελικά κενά σε μια παράσταση συμβολοσειράς.

Σύνταξη:


Trim( κείμενο ως συμβολοσειρά )

Επιστρεφόμενη τιμή:

String

Παράμετροι:

Κείμενο: Κάθε παράσταση συμβολοσειράς.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleSpaces
Dim sText2 As String,sText As String,sOut As String
  sText2 = " <*Las Vegas*> "
  sOut = "'"+sText2 +"'"+ Chr(13)
  sText = Ltrim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*> "
  sOut = sOut + "'"+sText +"'" + Chr(13)
  sText = Rtrim(sText2) ' sText = " <*Las Vegas*>"
  sOut = sOut +"'"+ sText +"'" + Chr(13)
  sText = Trim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*>"
  sOut = sOut +"'"+ sText +"'"
  MsgBox sOut
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!