Συνάρτηση UCase

Μετατρέπει τους πεζούς χαρακτήρες σε μια συμβολοσειρά σε κεφαλαίους.

Δείτε επίσης: Συνάρτηση LCase

Σύνταξη:

UCase (Text As String)

Επιστρεφόμενη τιμή:

String

Παράμετροι:

Κείμενο: Οποιαδήποτε έκφραση συμβολοσειράς που θέλετε να μετατρέψετε.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleLUCase
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    Print LCase(sVar) ' "las vegas"
    Print UCase(sVar) ' "LAS VEGAS"
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!