Πρόταση RSet

Στοιχίζει στα δεξιά μια συμβολοσειρά εντός μιας μεταβλητής συμβολοσειράς ή αντιγράφει μια μεταβλητή τύπου ορισμένου από το χρήστη σε μια άλλη.

Σύνταξη:


RSet Text As String = Text or RSet Variable1 = Variable2

Παράμετροι:

Text: Κάθε μεταβλητή συμβολοσειράς.

Text: Συμβολοσειρά που πρόκειται να στοιχιστεί στα δεξιά εντός μιας μεταβλητής συμβολοσειράς.

Variable1: Μεταβλητή ορισμένη από το χρήστη ως προορισμός για τη μεταβλητή που αντιγράφεται.

Variable2: Μεταβλητή ορισμένη από το χρήστη που πρόκειται αν αντιγραφεί σε μια άλλη μεταβλητή.

Αν η συμβολοσειρά είναι μικρότερου μήκους από τη μεταβλητή συμβολοσειράς, η πρόταση RSet στοιχίζει τη συμβολοσειρά στα δεξιά εντός της μεταβλητής συμβολοσειράς. Οι εναπομείναντες χαρακτήρες στη μεταβλητή συμβολοσειράς αντικαθίστανται με διαστήματα. Αν το μήκος της μεταβλητής είναι μεγαλύτερο από τη μεταβλητή συμβολοσειράς, όσοι χαρακτήρες υπερβαίνουν το μήκος της μεταβλητής περικόπτονται, και μόνο οι εναπομείναντες χαρακτήρες στοιχίζονται στα δεξιά εντός της μεταβλητής συμβολοσειράς.

Η RSet statement μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για να εκχωρήσει μεταβλητές ενός τύπου ορισμένου από το χρήστη σε μεταβλητές άλλου τύπου.

Το παράδειγμα χρησιμοποιεί τις προτάσεις RSet και LSet για να τροποποιήσει τη δεξιά και αριστερή στοίχιση μιας συμβολοσειράς.

Παράδειγμα:


Sub ExampleRLSet
Dim sVar As String
Dim sExpr As String
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  ' Δεξιά στοίχιση "SBX" σε μια συμβολοσειρά 40 χαρακτήρων
  ' Αντικατάσταση αστερίσκων με κενά
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123457896"
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  ' Αριστερή στοίχιση "SBX" σε μια συμβολοσειρά 40-χαρακτήρων
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123456789"
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!