Συνάρτηση Right

Επιστρέφει τους "n" χαρακτήρες μιας συμβολοσειράς που βρίσκονται στο δεξιό άκρο.

Δείτε επίσης: Συνάρτηση Left.

Σύνταξη:


Right (Text As String, n As Long)

Επιστρεφόμενη τιμή:

Συμβολοσειρά

Παράμετροι:

Text: Κάθε παράσταση συμβολοσειράς από την οποία πρόκειται να επιστραφούν οι χαρακτήρες που βρίσκονται στο δεξιό άκρο.

n: Αριθμητική έκφραση που καθορίζει τον αριθμό των χαρακτήρων που θέλετε να επιστραφεί. Εάν n = 0, επιστρέφεται μια μηδενικού μήκους συμβολοσειρά. Η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή είναι 2.147.483.648.

Το ακόλουθο παράδειγμα μετατρέπει μια δεδομένη ημερομηνία της μορφής (ΕΕΕΕ-MM-ΗΗ) στη μορφή ημερομηνίας Η.Π.Α. (MM/ΗΗ/ΕΕΕΕ).

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInput = InputBox("Παρακαλώ εισάγετε μια ημερομηνία με την διεθνή μορφή 'ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ'")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!