Συνάρτηση Mid, Πρόταση Mid

Επιστρέφει το καθορισμένο τμήμα μιας παράστασης συμβολοσειράς (Mid function), ή αντικαθιστά το τμήμα μιας έκφρασης συμβολοσειράς με άλλη συμβολοσειρά (Mid statement).

Σύνταξη:


Mid (Text As String, Start As Long [, Length As Long]) or Mid (Text As String, Start As Long , Length As Long, Text As String)

Επιστρεφόμενη τιμή:

String (only by Function)

Παράμετροι:

Text: Οποιαδήποτε έκφραση συμβολοσειράς που θέλετε να τροποποιήσετε.

Start: (Έναρξη) Αριθμητική έκφραση που δείχνει τη θέση του χαρακτήρα μέσα στη συμβολοσειρά, όπου αρχίζει το τμήμα της συμβολοσειράς που θέλετε να αντικαταστήσετε ή να επιστραφεί. Η ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή είναι 1. Η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή είναι 2.147.483.648.

Length: (Μήκος) Η αριθμητική έκφραση που επιστρέφει τον αριθμό των χαρακτήρων που θέλετε να αντικαταστήσετε ή να επιστραφεί. Η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή είναι 2.147.483.648.

Αν παραληφθεί η παράμετρος Length στη Mid function, επιστρέφονται όλοι οι χαρακτήρες στην παράσταση συμβολοσειράς από τη θέση έναρξης ως το τέλος της συμβολοσειράς.

Αν η παράμετρος Length στην Mid statement είναι μικρότερου μήκους από το κείμενο που πρόκειται να αντικατασταθεί, θα μειωθεί στο καθορισμένο μήκος.

Text: Η συμβολοσειρά που πρόκειται να αντικαταστήσει την παράσταση συμβολοσειράς (Mid statement).

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInput = InputBox("Παρακαλώ εισάγετε μια ημερομηνία με την διεθνή μορφή 'ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ'")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!