Πρόταση LSet

Στοιχίζει μια συμβολοσειρά στα αριστερά μιας μεταβλητής συμβολοσειράς ή αντιγράφει μια μεταβλητή τύπου ορισμένου από το χρήστη σε άλλο τύπο μεταβλητής ή τύπο ορισμένου από το χρήστη.

Σύνταξη:


LSet Var As String = Text or LSet Var1 = Var2

Παράμετροι:

Var: Κάθε μεταβλητή συμβολοσειράς στην οποία η μεταβλητή πρόκειται να στοιχιστεί στα αριστερά.

Text: Συμβολοσειρά που πρόκειται να στοιχιστεί στα αριστερά της μεταβλητής συμβολοσειράς.

Var1: Όνομα της μεταβλητής με τύπο ορισμένο από το χρήστη στην οποία αντιγράφεται.

Var2: Όνομα της μεταβλητής με τύπο ορισμένο από το χρήστη από την οποία αντιγράφεται.

Αν η συμβολοσειρά είναι μικρότερου μήκους από τη μεταβλητή συμβολοσειράς, η πρόταση LSet στοιχίζει στα αριστερά τη συμβολοσειρά εντός της μεταβλητής συμβολοσειράς. Οι εναπομένουσες θέσεις στη μεταβλητή συμβολοσειράς αντικαθίστανται με διαστήματα. Αν μια συμβολοσειρά είναι μεγαλύτερου μήκους από τη μεταβλητή συμβολοσειράς, μόνο οι χαρακτήρες που βρίσκονται αριστερότερα μέχρι το μήκος της μεταβλητής συμβολοσειράς αντιγράφονται. Με την πρόταση LSet μπορείτε επίσης να αντιγράψετε μια μεταβλητή τύπου ορισμένου από το χρήστη σε μια άλλη μεταβλητή του ίδιου τύπου.

Παράδειγμα:


Sub ExampleRLSet
Dim sVar As String
Dim sExpr As String
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  ' Στοίχιση "SBX" στη συμβολοσειρά αναφοράς 40 χαρακτήρων
  ' Αντικατάσταση αστερίσκων με κενά
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123457896"
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  ' Στοίχιση στα αριστερά "SBX" μες τη συμβολοσειρά αναφοράς 40 χαρακτήρων
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123456789"
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!