Συνάρτηση Left

Επιστρέφει τον αριθμό των χαρακτήρων που βρίσκονται στα αριστερά μιας έκφρασης συμβολοσειράς που ορίζετε.

Σύνταξη:


Left (string As String, length As Long) As String

Επιστρεφόμενη τιμή:

Συμβολοσειρά

Παράμετροι:

string: Οποιαδήποτε έκφραση συμβολοσειράς από την οποία θέλετε να επιστρέψετε τους αριστερότερους χαρακτήρες.

length: Αριθμητική έκφραση που καθορίζει τον αριθμό των χαρακτήρων που θέλετε να επιστρέψετε. Εάν length = 0, επιστρέφεται μια συμβολοσειρά μηδενικού μήκους. Η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή είναι 2.147.483.648.

Το ακόλουθο παράδειγμα μετατρέπει μια ημερομηνία της μορφής (ΕΕΕΕ.MM.ΗΗ) στη μορφή (MM/ΗΗ/ΕΕΕΕ).

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInput = InputBox("Παρακαλώ εισάγετε μια ημερομηνία με την διεθνή μορφή 'ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ'")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!