Συνάρτηση Format

Μετατρέπει μια αριθμητική παράσταση σε συμβολοσειρά και, στη συνέχεια, τη μορφοποιεί σύμφωνα με τη μορφή που καθορίζετε.

Σύνταξη:


Format(expression [, format As String]) As String

Παράμετροι:

expression (έκφραση): Αριθμητική έκφραση που θέλετε να μετατρέψετε σε μορφοποιημένη συμβολοσειρά.

format (μορφή): Συμβολοσειρά που καθορίζει τον κωδικό μορφής για τον αριθμό. Εάν η format παραλειφθεί, η συνάρτηση Format λειτουργεί όπως η συνάρτηση LibreOffice Basic Str().

Επιστρεφόμενη τιμή:

Συμβολοσειρά κειμένου.

Κώδικες μορφοποίησης

Ο παρακάτω κατάλογος περιγράφει τους κωδικούς που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη μορφοποίηση μιας αριθμητικής παράστασης:

0: Εάν η expression έχει ένα ψηφίο στη θέση του 0 στον κωδικό format, το ψηφίο εμφανίζεται, διαφορετικά εμφανίζεται ένα μηδέν.

Εάν η expression έχει λιγότερα ψηφία από τον αριθμό των μηδενικών στον κωδικό format, (και στις δύο πλευρές του δεκαδικού), εμφανίζονται μηδενικά στην αρχή ή στο τέλος. Εάν η expression έχει περισσότερα ψηφία στα αριστερά του δεκαδικού διαχωριστικού από το ποσό των μηδενικών στον κωδικό format, τα πρόσθετα ψηφία εμφανίζονται χωρίς μορφοποίηση.

Οι δεκαδικοί θέσεις στην expression στρογγυλοποιούνται σύμφωνα με τον αριθμό των μηδενικών που εμφανίζονται μετά το δεκαδικό διαχωριστικό στον κώδικα format.

#: Εάν η expression περιέχει ένα ψηφίο στη θέση του σύμβολο κράτησης θέσης # στον κωδικό format, το ψηφίο εμφανίζεται, διαφορετικά δεν εμφανίζεται τίποτα σε αυτήν τη θέση.

Αυτό το σύμβολο λειτουργεί όπως το 0, εκτός από το ότι τα μηδενικά στην αρχή ή στο τέλος δεν εμφανίζονται εάν υπάρχουν περισσότεροι # χαρακτήρες στον κωδικό format από ψηφία στην expression. Εμφανίζονται μόνο τα σχετικά ψηφία της expression.

.: Το δεκαδικό σύμβολο κράτησης θέσης καθορίζει το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων δεξιά και αριστερά της υποδιαστολής.

Εάν ο κωδικός format περιέχει μόνο # σύμβολα κράτησης θέσης στα αριστερά αυτού του συμβόλου, οι αριθμοί που είναι μικρότεροι από 1 ξεκινούν με δεκαδικό διαχωριστικό. Για να εμφανίζεται πάντα ένα μηδενικό στην αρχή με κλασματικούς αριθμούς, χρησιμοποιήστε το 0 ως σύμβολο κράτησης θέσης για το πρώτο ψηφίο στα αριστερά του δεκαδικού διαχωριστικού.

%: Πολλαπλασιάζει την expressionεπί 100 και εισάγει το σύμβολο ποσοστού (%) όπου η expression εμφανίζεται στον κώδικα format.

E- E+ e- e+ : Εάν ο κώδικας format περιέχει τουλάχιστον ένα σύμβολο κράτησης θέσης ψηφίου (0 ή #) στα δεξιά του συμβόλου E-, E+, e-, ή e+, η expression (έκφραση) μορφοποιείται σε επιστημονική ή εκθετική μορφή. Το γράμμα E ή e παρεμβάλλεται μεταξύ του αριθμού και του εκθέτη. Ο αριθμός των δεσμευτικών θέσης για ψηφία στα δεξιά του συμβόλου καθορίζει τον αριθμό των ψηφίων στον εκθέτη.

Αν ο εκθέτης είναι αρνητικός, εμφανίζεται ένα αρνητικό πρόσημο μπροστά από έναν εκθέτη με E-, E+, e-, e+. Αν ο εκθέτης είναι θετικός, τότε εμφανίζεται θετικό πρόσημο μόνο μπροστά από εκθέτες με E+ ή e+.

Ο οριοθέτης χιλιάδων εμφανίζεται εάν ο κωδικός format (μορφή) περιέχει τον οριοθέτη που περικλείεται από σύμβολα κράτησης θέσης ψηφίων (0 ή #).

Η χρήση της τελείας ως διαχωριστικού χιλιάδων και υποδιαστολής εξαρτάται από τις τοπικές ρυθμίσεις του συστήματός σας. Όταν εισάγετε έναν αριθμό άμεσα στο πηγαίο κώδικα της Basic, χρησιμοποιείτε πάντα μια τελεία ως υποδιαστολή. Ο χαρακτήρας που εμφανίζεται στην πραγματικότητα ως υποδιαστολή εξαρτάται από την μορφή του αριθμού στις τοπικές σας ρυθμίσεις. Τα παραδείγματα που παρουσιάζονται εδώ υποθέτουν ότι οι τοπικές ρυθμίσεις είναι US (Η.Π.Α.).

- + $ ( ) space: (διάστημα) Ένα συν (+), μείον (-), δολάριο ($), κενό διάστημα ή αγκύλες που εισάγονται απευθείας στον κώδικα format (μορφή) εμφανίζονται ως ένας κυριολεκτικός χαρακτήρας.

Για την εμφάνιση χαρακτήρων που δεν αναφέρονται σε αυτή τη λίστα, θα πρέπει να προηγείται του χαρακτήρα μια ανάστροφη κάθετος (\), ή να περικλείεται σε αγγλικά εισαγωγικά (" ").

\ : Η ανάστροφη κάθετος εμφανίζει τον επόμενο χαρακτήρα στον κώδικα format (μορφή).

Οι χαρακτήρες στον κώδικα format (μορφή) που έχουν ειδική σημασία μπορούν να εμφανίζονται ως κυριολεκτικοί χαρακτήρες μόνο εάν προηγείται ανάστροφη κάθετος. Η ίδια η ανάστροφη κάθετος δεν εμφανίζεται, εκτός εάν εισαγάγετε διπλή κάθετο (\\) στον κώδικα μορφής.

Οι χαρακτήρες μπροστά από τους οποίους θα πρέπει να υπάρχει μια ανάστροφη κάθετος στον κώδικα μορφής ώστε να εμφανίζονται ως ρητοί χαρακτήρες είναι οι χαρακτήρες ημερομηνίας και χρόνου (a, c, d, h, m, n, p, q, s, t, w, y, /, :), οι χαρακτήρες αριθμητικής μορφοποίησης (#, 0, %, E, e, κόμμα, τελεία) και οι χαρακτήρες μορφοποίησης συμβολοσειράς (@, &, <, >, !).

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες προκαθορισμένες μορφές αριθμών. Εκτός από τον "General Number" (Γενικό αριθμό), όλοι οι προκαθορισμένοι κώδικες μορφής επιστρέφουν τον αριθμό ως δεκαδικό αριθμό με δύο δεκαδικά ψηφία.

Αν χρησιμοποιείτε προκαθορισμένες μορφές, το όνομα της μορφής θα πρέπει να περικλείεται σε αγγλικά εισαγωγικά.

Προκαθορισμένη μορφή

General Number: Οι αριθμοί εμφανίζονται όπως έχουν εισαχθεί.

Currency: Μπροστά από τον αριθμό τοποθετείται ένα σύμβολο δολαρίου. Οι αρνητικό αριθμοί περικλείονται σε παρενθέσεις.

Fixed: Εμφανίζεται τουλάχιστον ένα ψηφίο μπροστά από την υποδιαστολή.

Standard: Εμφανίζει αριθμούς με διαχωριστικό χιλιάδων.

Percent: Ο αριθμός πολλαπλασιάζεται επί 100 και στον αριθμό προστίθεται ένα ποσοστιαίο σύμβολο.

Scientific: Εμφανίζει αριθμούς σε εκθετική μορφή (π.χ. 1,00E+03 για 1000).

Ένας κώδικας format (μορφή) μπορεί να χωριστεί σε τρεις ενότητες που χωρίζονται με ;. Το πρώτο μέρος ορίζει τη μορφή για τις θετικές τιμές, το δεύτερο μέρος για τις αρνητικές τιμές και το τρίτο μέρος για το μηδέν. Εάν καθορίσετε μόνο έναν κώδικα format (μορφής), ισχύει για όλους τους αριθμούς.

Μπορείτε να ορίσετε τις χρησιμοποιούμενες τοπικές ρυθμίσεις για έλεγχο μορφοποίησης αριθμών, ημερομηνιών και νομισμάτων στο LibreOffice Basic στο - Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες. Σε κωδικούς μορφοποίησης Basic, το δεκαδικό σημείο (.) χρησιμοποιείται πάντοτε ως δεσμευτικό θέσης για τον καθορισμένο διαχωριστή δεκαδικών στις τοπικές σας ρυθμίσεις και θα αντικατασταθεί από τον αντίστοιχο χαρακτήρα.

Το ίδιο ισχύει και για τις τοπικές ρυθμίσεις για την μορφή της ημερομηνίας, ώρας και νομίσματος. Ο κώδικας μορφοποίησης της Basic θα ερμηνευθεί και θα εμφανισθεί σύμφωνα με τις τοπικές ρυθμίσεις σας.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleFormat
    MsgBox Format(6328.2, "##,##0.00")
    ' πάντα χρησιμοποιήστε μια τελεία ως διαχωριστικό δεκαδικών ψηφίων όταν εισάγετε αριθμούς στο πηγαίο κώδικα Basic.
    ' εμφανίζει παραδείγματος χάριν 6,328.20 στα αγγλικά, 6.328,20 στα γερμανικά.
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!