Επεξεργασία περιεχομένων συμβολοσειρών

Οι παρακάτω συναρτήσεις επεξεργάζουν, μορφοποιούν και ευθυγραμμίζουν τα περιεχόμενα των συμβολοσειρών. Χρησιμοποιήστε τους τελεστές & ή + για να συνδέσουν τις συμβολοσειρές.

Συνάρτηση Format

Μετατρέπει μια αριθμητική παράσταση σε συμβολοσειρά και, στη συνέχεια, τη μορφοποιεί σύμφωνα με τη μορφή που καθορίζετε.

Συνάρτηση LCase

Μετατρέπει όλα τα κεφαλαία γράμματα σε μια συμβολοσειρά σε πεζά γράμματα.

Συνάρτηση Left

Επιστρέφει τον αριθμό των χαρακτήρων που βρίσκονται στα αριστερά μιας έκφρασης συμβολοσειράς που ορίζετε.

Πρόταση LSet

Στοιχίζει μια συμβολοσειρά στα αριστερά μιας μεταβλητής συμβολοσειράς ή αντιγράφει μια μεταβλητή τύπου ορισμένου από το χρήστη σε άλλο τύπο μεταβλητής ή τύπο ορισμένου από το χρήστη.

Συνάρτηση LTrim

Αφαιρεί όλα τα αρχικά κενά διαστήματα σε μια παράσταση συμβολοσειράς.

Συνάρτηση Mid, Πρόταση Mid

Επιστρέφει το καθορισμένο τμήμα μιας παράστασης συμβολοσειράς (Mid function), ή αντικαθιστά το τμήμα μιας έκφρασης συμβολοσειράς με άλλη συμβολοσειρά (Mid statement).

Συνάρτηση Replace

Αντικαθιστά κάποια συμβολοσειρά από μια άλλη.

Συνάρτηση Right

Επιστρέφει τους "n" χαρακτήρες μιας συμβολοσειράς που βρίσκονται στο δεξιό άκρο.

Πρόταση RSet

Στοιχίζει στα δεξιά μια συμβολοσειρά εντός μιας μεταβλητής συμβολοσειράς ή αντιγράφει μια μεταβλητή τύπου ορισμένου από το χρήστη σε μια άλλη.

Συνάρτηση RTrim

Διαγράφει όλα τα διαστήματα στο τέλος μια παράστασης συμβολοσειράς.

Συνάρτηση Trim

Αφαιρεί όλα τα αρχικά και τελικά κενά σε μια παράσταση συμβολοσειράς.

Συνάρτηση UCase

Μετατρέπει τους πεζούς χαρακτήρες σε μια συμβολοσειρά σε κεφαλαίους.

Συνάρτηση Split

Επιστρέφει έναν πίνακα απο υπο-συμβολοσειρές από μια παράσταση συμβολοσειράς.

Συνάρτηση Join

Επιστρέφει μια συμβολοσειρά από διάφορα υπό-συμβολοσειρές από έναν πίνακα συμβολοσειρών.

Συνάρτηση ConvertToURL

Μετατρέπει ένα αρχείο συστήματος σε διεύθυνση URL αρχείου.

Συνάρτηση ConvertFromURL

Μετατρέπει μια διεύθυνση URL αρχείου σε όνομα αρχείου συστήματος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!