Συνάρτηση String

Δημιουργεί μια συμβολοσειρά σύμφωνα με τον καθορισμένο χαρακτήρα ή τον πρώτο χαρακτήρα μιας παράστασης συμβολοσειράς που μεταβιβάζεται στη συνάρτηση.

Σύνταξη:


String (αριθμός As Long, {έκφραση As Integer | χαρακτήρας As String}) As String

Επιστρεφόμενη τιμή:

Συμβολοσειρά

Παράμετροι:

number: Αριθμητική έκφραση που υποδεικνύει τον αριθμό των χαρακτήρων που θα επιστραφούν στη συμβολοσειρά. Η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή του n είναι 2.147.483.648.

Έκφραση: Αριθμητική έκφραση που ορίζει τον κωδικό ASCII για τον χαρακτήρα.

Χαρακτήρας: Οποιοσδήποτε μεμονωμένος χαρακτήρας που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία της συμβολοσειράς επιστροφής, ή οποιαδήποτε συμβολοσειρά της οποίας θα χρησιμοποιηθεί μόνο ο πρώτος χαρακτήρας.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleString
Dim sText As String
    sText = String(10,"A")
    MsgBox sText
    sText = String(10,65)
    MsgBox sText
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!