Συνάρτηση String

Δημιουργεί μια συμβολοσειρά σύμφωνα με τον καθορισμένο χαρακτήρα ή τον πρώτο χαρακτήρα μιας παράστασης συμβολοσειράς που μεταβιβάζεται στη συνάρτηση.

Σύνταξη:


String (n As Long, {expression As Integer | character As String})

Επιστρεφόμενη τιμή:

Συμβολοσειρά

Παράμετροι:

n: Αριθμητική έκφραση που δείχνει τον αριθμό των χαρακτήρων για επιστροφή στη συμβολοσειρά. Η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή είναι 2.147.483.648.

Expression: Αριθμητική παράσταση που καθορίζει τον κωδικό ASCII για το χαρακτήρα.

Character: Κάθε μονός χαρακτήρας που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία της συμβολοσειράς επιστροφής ή κάθε συμβολοσειρά από την οποία θα χρησιμοποιηθεί μόνο ο πρώτος χαρακτήρας.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleString
Dim sText As String
    sText = String(10,"A")
    MsgBox sText
    sText = String(10,65)
    MsgBox sText
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!