Συναρτήσεις Space και Spc

Επιστρέφει μια συμβολοσειρά που αποτελείται από ένα καθορισμένο πλήθος διαστημάτων.

note

Η συνάρτηση Spc λειτουργεί όπως και η συνάρτηση Space.


Σύνταξη:

Space (n As Long)

Spc (n As Long)

Επιστρεφόμενη τιμή:

Συμβολοσειρά

Παράμετροι:

n: Η αριθμητική έκφραση που καθορίζει τον αριθμό των κενών στη συμβολοσειρά. Η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή του n είναι 2.147.483.648.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleSpace
Dim sText As String, sOut As String
Dim iLen As Integer
  iLen = 10
  sText = "Las Vegas"
  sOut = sText & Space(iLen) & sText & Chr(13) &_
  sText & Space(iLen*2) & sText & Chr(13) &_
  sText & Space(iLen*4) & sText & Chr(13)
  MsgBox sOut,0,"Info:"
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!