Συνάρτηση ChrW [VBA]

Επιστρέφει τον χαρακτήρα Unicode που αντιστοιχεί στον καθορισμένο κωδικό χαρακτήρα.

warning

Αυτή η σταθερά, συνάρτηση ή αντικείμενο ενεργοποιείται με την πρόταση Option VBASupport 1 τοποθετημένη πριν τον κώδικα του εκτελέσιμου προγράμματος σε άρθρωμα.


Σύνταξη:


ChrW(Expression As Integer)

Επιστρεφόμενη τιμή:

Συμβολοσειρά

Παράμετροι:

Έκφραση: Αριθμητικές μεταβλητές που αναπαριστούν έγκυρη τιμή Unicode 16 δυαδικών (0-65535). (Για να υποστηρίξει εκφράσεις με ονομαστικό αρνητικό όρισμα όπως ChrW(&H8000) με συμβατότητα προς τα πίσω, οι τιμές στην περιοχή −32768 έως −1 απεικονίζονται εσωτερικά στην περιοχή 32768 έως 65535.) Μια κενή τιμή επιστρέφει κωδικό σφάλματος 5. Μια τιμή εκτός της περιοχής [0,65535] επιστρέφει κωσικό σφάλματος 6.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

6 Υπερχείλιση

Παράδειγμα:


Sub ExampleChrW
 ' Αυτό το παράδειγμα εισάγει τα ελληνικά γράμματα άλφα και ωμέγα σε συμβολοσειρά.
 Πλαίσιο μηνύματος "Από" + ChrW(913)+" έως " + ChrW(937)
 ' Η έξοδος εμφανίζεται στον διάλογο ως: Από Α έως Ω.
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!