Συνάρτηση ChrW [VBA]

Επιστρέφει τον χαρακτήρα Unicode που αντιστοιχεί στον καθορισμένο κωδικό χαρακτήρα.

warning

Αυτή η σταθερά, συνάρτηση ή αντικείμενο ενεργοποιείται με την πρόταση Option VBASupport 1 τοποθετημένη πριν τον κώδικα του εκτελέσιμου προγράμματος σε άρθρωμα.


Σύνταξη:


ChrW(charcode As Integer) As String

Επιστρεφόμενη τιμή:

Συμβολοσειρά

Παράμετροι:

charcode (κωδικός χαρακτήρα): Αριθμητική έκφραση που αντιπροσωπεύει μια έγκυρη τιμή Unicode 16 bit (0-65535). (Για την υποστήριξη εκφράσεων με ονομαστικά αρνητικό όρισμα όπως ChrW(&H8000) με τρόπο συμβατό προς τα πίσω, οι τιμές στην περιοχή −32768 έως −1 αντιστοιχίζονται εσωτερικά στην περιοχή 32768 έως 65535.)Μια κενή τιμή επιστρέφει τον κωδικό σφάλματος 5. Μια τιμή εκτός της περιοχής [0 έως 65535] επιστρέφει τον κωδικό σφάλματος 6.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

6 Υπερχείλιση

Παράδειγμα:


Sub ExampleChrW
    ' Αυτό το παράδειγμα εισάγει τα ελληνικά γράμματα άλφα και ωμέγα σε συμβολοσειρά.
    MsgBox "Από " + ChrW(913) + " έως " + ChrW(937)
    ' Η έξοδος εμφανίζεται στον διάλογο ως: Από Α έως Ω.
    MsgBox ChrW(charcode := 116) ' "t" πεζό γράμμα T
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!