Συνάρτηση AscW [VBA]

Επιστρέφει την τιμή Unicode του πρώτου χαρακτήρα σε μια παράσταση συμβολοσειράς.

warning

Αυτή η σταθερά, συνάρτηση ή αντικείμενο ενεργοποιείται με την πρόταση Option VBASupport 1 τοποθετημένη πριν τον κώδικα του εκτελέσιμου προγράμματος σε άρθρωμα.


Σύνταξη:


AscW (string) As Long

Επιστρεφόμενη τιμή:

Long

Παράμετροι:

string (συμβολοσειρά): Οποιαδήποτε έγκυρη έκφραση συμβολοσειράς. Μόνο ο πρώτος χαρακτήρας στη συμβολοσειρά είναι σχετικός.

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση AscW για να αντικαταστήσετε κλειδιά με τιμές Unicode. Εάν η συνάρτηση AscW αντιμετωπίσει κενή συμβολοσειρά, το LibreOffice Basic αναφέρει σφάλμα εκτέλεσης χρόνου. Οι επιστρεφόμενες τιμές είναι μεταξύ 0 και 65535.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleAscW
 Print AscW("A") ' επιστρέφει 65
 Print AscW(string:="Ω") ' επιστρέφει 937
 Το Print AscW("Αθήνα") ' επιστρέφει 913, επειδή μόνο ο πρώτος χαρακτήρας (Άλφα) λαμβάνεται υπόψη.
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!