Συνάρτηση CByte

Μετατρέπει μια συμβολοσειρά ή μια αριθμητική έκφραση στον τύπο Byte.

Σύνταξη:


Cbyte( expression As Variant) As Byte

Επιστρεφόμενη τιμή:

Byte

Παράμετροι:

Expression (Έκφραση): Οποιαδήποτε συμβολοσειρά ή αριθμητική παράσταση που μπορεί να αξιολογηθεί σε αριθμό. Οι δεκαδικές τιμές στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο δέκατο. Οι έγκυρες τιμές κυμαίνονται από 0 έως 256.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

6 Υπερχείλιση

Παράδειγμα:


  Sub CByte_example
      Print CByte( expression := "17"/2 + 7.44), CByte(EMPTY), CByte(PI)
      ' Οι παραπάνω παραστάσεις υπολογίζονται ως 16, 0 και 3
  End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!